20kV kabelverbindingen Zuidplaspolder, Zevenhuizen

In opdracht van TenneT en namens Qirion heeft ATRON-Engineering de engineering uitgevoerd voor de engineering van een aantal horizontaal gestuurde boringen voor de realisering van een zestal 20kV-middenspanningsverbindingen tussen onderstation Zevenhuizen en toekomstig onderstation Zuidplaspolder. 

Horizontaal gestuurde boringen

Qirion is momenteel bezig met de voorbereiding van de aanleg van deze 20kV-kabelverbindingen bestaande uit 6x3x630Al. Ten behoeve van de aanleg voor deze 20kV-kabelverbindingen is de realisatie van diverse horizontaal gestuurde boringen noodzakelijk, variërend in lengte tussen 43 t/m 720 meter. Deze horizontaal gestuurde boringen kruisen onder meer Rijkswegen, Provinciale wegen, watergangen, spoorwegen en bestaande kabels en leidingen. 

Bijzondere aandacht voor kwelgevoeligheid

Daarbij heeft ATRON Engineering op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van al deze gegevens zijn voor de diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld door ATRON-Engineering met daarin de bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen en terreinindelingen voor de overleggen met de betrokken stakeholders. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de kwelgevoeligheid van het gebied en de kans op kwel via de boortunnels van de nog te realiseren horizontaal gestuurde boringen. Door ATRON-Engineering is een werkmethode bepaald en een werkplan opgesteld voor de realisatiefase. 

Contact met stakeholders

In de loop van de werkzaamheden zijn er diverse contacten gelegd met betrokken stakeholders zoals perceeleigenaren, kabel- en leidingeigenaren, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Tijdig bijsturen

Tijdens de werkzaamheden hebben er wekelijks voortgangsoverleggen plaatsgevonden tussen Qirion en ATRON-Engineering waarin de status van de werkzaamheden en opgestelde documenten door middel van Teams-meetings zijn besproken. In verband met de complexiteit van het gebied en veranderende uitgangspunten kon hierdoor in het gehele systeemontwerp waar dat nodig was steeds tijdig worden bijgestuurd. 

Evaluatie

Na oplevering van de stukken is er een gezamenlijke evaluatie geweest tussen Qirion en ATRON-Engineering waaruit naar voren kwam dat de werkzaamheden met betrekking tot de tracé engineering voor deze zes 20kV kabelverbindingen naar tevredenheid van Qirion zijn opgeleverd.

Aanleg Drinkwatertransportleiding Bodegraven – Woerden

Drinkwaterbedrijf Oasen realiseert in de periode 2021 – 2024 een reconstructie van de drinkwatertransportleiding tussen Bodegraven en Woerden. De huidige staat van de bestaande PVC transportleiding is op sommige delen dermate slecht dat is gekozen om het gehele tracé, met een lengte van zo’n 7,8 kilometer, te vervangen door een DN500 stalen medium voerende leiding. 

3 deelprojecten

Oasen heeft ATRON-Engineering opdracht verstrekt voor de tracé engineering, verdeeld in drie deelprojecten. In samenspraak met Oasen heeft ATRON-Engineering een DO (definitief ontwerp) opgesteld voor in totaal 12 horizontaal gestuurde boringen van DN500 staal. 

Inzicht in de grondgesteldheid

Voor dit project heeft ATRON-Engineering het geohydrologisch en geotechnisch onderzoek afgestemd, begeleid en uitgevoerd. Door het geohydrologisch onderzoek is er inzicht ontstaan in de kenmerken van het grondwater, zoals de stromingsrichting en -snelheid maar bijvoorbeeld ook in de doorlatendheid van de ondergrond. Het geotechnisch onderzoek daarentegen geeft een beeld van de samenstelling en opbouw van de ondergrond. Gezien de grondgesteldheid van dit gebied is ervoor gekozen om het tracé zo veel mogelijk te realiseren middels horizontaal gestuurde boringen.

Vergunningen en (werk)tekeningen

De diverse documenten ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de drinkwatertransportleiding zijn door ATRON-Engineering verzorgd. Daarvoor zijn er verschillende gesprekken geweest met de betrokken stakeholders. Naast het opstellen van het DO en het vergunning gereed maken heeft ATRON-Engineering de ZRO (Zakelijk Recht Overeenkomsten) voorbereid voor de rentmeester. Ook zijn er diverse (werkterrein)tekeningen opgesteld voor afstemming met particuliere eigenaren.

Bijzonderheden van het project

 • Vooroverleg betrokken stakeholders.
 • Uitvoeren geohydrologisch en geotechnisch onderzoek.
 • Opstellen van DO (Definitief ontwerp).
  • Totale lengte tracé ca. 7,8 kilometer.
 • Ontwerp Horizontaal gestuurde boringen.
  • Totaal 12 horizontaal gestuurde boringen DN500 staal.
 • Voorbereiden ten behoeve van zakelijk recht overeenkomsten.
 • Opstellen van werkterreintekeningen en zakelijk recht tekeningen.
 • Vergunning gereed maken ten behoeve vergunningsaanvraag.

Aanleg drinkwatertransportleiding Breda-Dorst 

In opdracht van Brabant Water heeft ATRON-Engineering B.V. de engineering verzorgd van diverse sleufloze kruisingen voor de aanleg van een drinkwatertransportleiding met een diameter van 700mm tussen Breda en Dorst. 

Ontwerpen en vooronderzoeken

Onderdeel van de tracé engineering was het ontwerpen van een open/gesloten frontboring voor de kruising van de spoorbaan Breda-Tilburg. Daarnaast zijn er op een viertal locaties horizontaal gestuurde boringen ontworpen, variërend in lengte van 240 tot 750m, voor de kruising van waterpartijen en wegen waaronder de Rijksweg A27. 

Aanleg drinkwatertransportleiding Breda-Dorst

Voor de engineering zijn diverse geotechnische vooronderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende berekeningen opgesteld zoals erosiekrater- en veiligheidszoneberekeningen maar ook zettings- en stabiliteitsanalyses. 

Tekeningen

Tevens zijn diverse terreinindeling tekeningen en opsteltekeningen uitgewerkt die een indicatie geven voor de werkterreinen die tijdens het aanleggen van de drinkwatertransportleiding benodigd zijn. Deze tekeningen zijn door Brabant Water gebruikt voor de afstemming met particulieren en andere stakeholders. 

Afstemming stakeholders

Door ATRON-Engineering is er ook overleg gevoerd met de belangrijkste stakeholders zoals ProRail en Rijkswaterstaat. Door de werkzaamheden voorafgaand aan het vergunningentraject goed af te stemmen kon er op deze wijze zorg voor gedragen worden dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen geen vertraging op zou lopen. 

Opstellen werkplannen

Aansluitend zijn de werkplannen opgesteld die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag van de werkzaamheden en het opstarten van de procedure in verband met de aanbesteding richting de civiele aannemer(s). 

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de Brabant Water opgeleverd. 

Kabels en leidingen verleggen in de Krimpenerwaard (KIJK)

Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Zo ook in de Hollandse IJssel. Het Hoogheemraadschap van Schieland gaat dan ook langs de Hollandse IJssel de dijken verhogen en versterken; het project KIJK. Hiervoor moet men kabels en leidingen verleggen. KIJK staat voor Krachtige-IJsseldijken-Krimpenerwaard. Om precies te zijn gaat het om het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak. 

Tracé van 7,5 kilometer

Om de dijk te kunnen versterken en verhogen is het nodig om de kabels en leidingen zoveel als mogelijk te verleggen. Hiervoor hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen: Stedin, Oasen, Gemeente Krimpenerwaard en Glasdraad. Deze partijen werken samen onder de noemer SOK partijen. Deze partijen hebben ATRON-Engineering opdracht gegeven om te ondersteunen in de VO- en DO-fase van het project waarbij wij de complete tracé engineering verzorgen.

Samengevat dienen de kabels en leidingen over een lengte van ongeveer 7,5 kilometer te worden aangepast of verlegd. Het gaat hierbij om een waterleiding (Oasen), gasleiding, middenspannings- en laagspanningskabels (Stedin), een persleiding (gemeente Krimpenerwaard) en een glasvezelverbinding (Glasdraad).

kabels en leiding verleggen

Voor het grootste gedeelte worden de kabels en leidingen in een alternatief tracé gelegd. ATRON-Engineering verzorgt het VO en DO van dit tracé. Daarnaast begeleidt ATRON-Engineering het technisch team van de SOK-partijen om alle facetten van het ontwerp te kunnen waarborgen. In de overleggen met het Hoogheemraadschap vertegenwoordigt ATRON-Engineering de technische standpunten van de SOK-partijen richting het Hoogheemraadschap. 

Het tracé loopt voor het grootste gedeelte door private percelen wat inhoudt dat er voor de werkzaamheden zakelijk recht dient te worden gevestigd en er bewonersavonden zijn georganiseerd. Tijdens deze avonden heeft ATRON-Engineering het ontwerp gepresenteerd en de vragen en opmerkingen van de bewoners geïnventariseerd. Deze zaken zijn uiteindelijk weer in het ontwerp verwerkt.

Kostenraming en zakelijk recht

De vervolgstappen in het traject zijn het opstellen van de kostenramingen voor diverse varianten en voor de verschillende netbeheerders en daarna het uitwerken van het DO. Parallel hieraan zullen de benodigde zakelijk rechten worden gevestigd.

Aanbesteding en toezicht in de uitvoeringsfase

Uiteindelijk zal ATRON-Engineering ook de stukken rondom de aanbesteding in samenwerking met de netbeheerders verzorgen. Waar nodig wordt in de uitvoeringsfase ook toezicht gehouden op de uitvoering van het verleggen van de kabels en leidingen. 

Haalbaarheidsstudie warmtenet aanleg Maastricht

Zoals zoveel steden is ook Maastricht op zoek naar manieren om de stad ‘groener’ te maken. Voor ruim 6.500 panden in de binnenstad wordt naar een duurzaam alternatief voor aardgas gezocht en voeren we een haalbaarheidsstudie warmtenet uit. In opdracht van de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) onderzoekt ATRON-Engineering in samenwerking met Geonius de complexe ondergrond van de stad en de mogelijkheden voor het aanleggen van een warmtenet.

Klimaatakkoord

De gemeente gaat deze uitdaging aan wegens de energietransitie die verplicht gesteld wordt vanuit het Klimaatakkoord. Het doel is om tegen 2050 ruim zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen in Nederland te verwarmen met duurzame warmte en te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit.

De uitdaging

Het centrum van Maastricht bestaat uit vele monumentale panden. Een warmtenet kan een geschikte en duurzame oplossing zijn, maar de aanleg hiervan brengt uitdagingen met zich mee. Het is wat er onder de grond ligt dat voor moeilijkheden zorgt. In de ondergrond van Maastricht liggen veel kabels en leidingen en mogelijk zelfs archeologische resten.

Samenwerking met Geonius

Samen met Geonius onderzoekt ATRON-Engineering of het realiseren van een warmtenet voor Maastricht mogelijk is. ATRON-Engineering is gespecialiseerd in de aanleg van leidingen en neemt het technisch ontwerp en de tracé engineering van het project op zich. Geonius neemt de vooronderzoeken en de project- en ontwerpleiding voor haar rekening. Dit alles samen vormt de haalbaarheidsstudie. 

Bron: Geonius

De rol van Geonius

Voor dit project werken de afdelingen Infra, Archeologie, Milieu, Ecologie en Geotechniek samen. Ze werken ieder aan hun eigen stukje van de puzzel om alles in kaart te brengen. Naast het in kaart brengen van de knelpunten, is het van belang rekening te houden met eventuele archeologische resten in de grond.  

De afdeling Milieu onderzoekt of en wat voor verontreiniging er in de ondergrond te vinden is middels een bodemonderzoek. Daarbij wordt ook met een NGE bureauonderzoek (Niet Gesprongen Explosieven) gekeken naar eventuele explosieven die nog in de grond zitten. 

Een van de ecologen van Geonius heeft een globale knelpuntenanalyse gemaakt waarin de bestaande flora en fauna, monumentale bomen en beschermde natuurgebieden in de omgeving in kaart zijn gebracht. Vanuit de gemeente is het van belang dat hier goed naar gekeken wordt.

De afdeling Geotechniek brengt een geotechnisch advies uit gebaseerd op een onderzoek naar de geotechnische samenstelling van de ondergrond.

De rol van ATRON-Engineering

ATRON-Engineering is begonnen met een tracé- en haalbaarheidsstudie. Om te bepalen welk tracé de juiste keuze is, wordt er in een GIS omgeving gewerkt waarin alle knelpunten, zoals bestaande kabels en leidingen, oude riolen etc., worden geregistreerd en tweewekelijks geüpdatet worden. 

Daarbij worden meteen adviezen geformuleerd. Met GIS (Geografisch Informatiesysteem) kan data gevisualiseerd, gegenereerd, bewerkt en geanalyseerd worden. De informatie wordt weergegeven in de vorm van (digitale) kaarten of webkaarten (webviewer) zodat het een overzichtelijke presentatie van de data vormt. In GIS kunnen ook de opdrachtgevers eenvoudig de voortgang volgen. 

Eén adviesrapport

Alle onderzoeken samen vormen het vooronderzoek, wat gebundeld wordt tot één adviesrapport voor de opdrachtgevers. Om ervoor te zorgen dat er niks mist in het vooronderzoek, organiseren we samen met de Gemeente, watermaatschappijen en Enexis workshops om informatie in te winnen en ervaringen uit te wisselen met het werken in Maastricht. Dit zorgt voor een compleet plaatje waarop een weloverwogen keuze voor een warmtenet gebaseerd kan worden.

Verlegging middenspanningsverbindingen N211 Wateringen

In opdracht van Westland Infra Netbeheer heeft ATRON-Engineering B.V. werkzaamheden verricht voor het voorbereiden/engineeren van de verlegging van diverse middenspanningsverbindingen rondom de N211 in Wateringen.

De N211 Wippolderlaan ligt tussen de A4 en de N222 (de Westlandroute genoemd) en is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren gaat Provincie Zuid-Holland een grote reconstructie uitvoeren waarbij er o.a. een extra rijstrook wordt aangelegd in beide richtingen en de bestaande kruispunten worden vervangen voor ongelijkvloerse kruisingen. Tevens worden er extra maatregelen genomen tegen licht- en geluidshinder voor de omgeving.

Uitgangspunten en knelpunten

Westland Infra heeft in het gebied meerdere belangrijke middenspanningsverbindingen liggen. Om de reconstructie van de N211 mogelijk te maken dienen deze verlegd te worden zodat deze de werkzaamheden van de Provincie niet belemmeren, en nog belangrijker, deze niet beschadigd kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Daarnaast moeten de middenspanningsverbindingen in de toekomst ook bereikbaar blijven voor het geval er reparaties nodig zijn.

Westland Middenspanningsverbindingen

Voor deze werkzaamheden heeft ATRON-Engineering eerst een knelpuntenstudie verzorgd waarbij er aan de hand van het toekomstige ontwerp van de N211 Wippolderlaan een analyse is gemaakt van de te verleggen verbindingen. Aan de hand van deze studie is de tracé engineering opgestart waarbij een voorlopig ontwerp is opgesteld zodat er afstemming met de diverse stakeholders kon plaatsvinden.

Gesprekken met stakeholders

Vanwege de omvang van het project is ATRON-Engineering constant betrokken geweest bij de gesprekken met stakeholders zoals de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de andere kabel- en leidingeigenaren in het gebied. Aan de hand van deze gesprekken is er uiteindelijk een definitief ontwerp opgesteld waarbij Westland Infra voorafgaand aan de reconstructie van de N211 de middenspanningsverbindingen in het gebied kan verleggen zodat deze geen risico lopen tijdens de werkzaamheden aan de N211. Daarbij is er ook rekening mee gehouden dat er voldoende ruimte blijft voor andere kabel- en leidingeigenaren om hun verbindingen te verleggen.

Kant en klaar opgeleverd

ATRON-Engineering heeft voor dit project het definitief ontwerp (DO) opgesteld en ook de noodzakelijke horizontaal gestuurde boringen geëngineerd en de hiervoor benodigde berekeningen en werkplannen opgesteld. Alle stukken zijn kant en klaar opgeleverd zodat deze door Westland Infra direct aan de noodzakelijke vergunningsaanvragen konden worden toegevoegd.

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van Westland Infra Netbeheer opgeleverd.

Reconstructie drinkwaterdistributieleiding Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel 

In opdracht van Oasen heeft ATRON-Engineering voor het project reconstructie drinkwaterdistributieleiding aan de Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé engineering en -studie, afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten tot en met het referentieontwerp verzorgd.

De huidige asbestcement drinkwaterleiding in de Tiendweg-Oost dient te worden vervangen. De bestaande leiding is dermate verouderd dat deze aan vervanging toe is. Tevens zal de Tiendweg-Oost binnenkort gereconstrueerd worden waarbij de leiding zou moeten worden vervangen/verlegd. Daarnaast dienen de huisaansluitingen langs de Tiendweg-Oost te worden overgenomen op de nieuw aan te leggen leiding.

drinkwaterdistributieleiding

De meest effectieve werkwijze en wat er nog meer bij komt kijken

De leiding zal voornamelijk worden aangelegd middels een dertiental horizontaal gestuurde boringen, een drietal boogzinkers en aanleg in open ontgraving. Door gebruik te maken van deze werkwijze wordt de nieuwe leiding het meest kosteneffectief en met zo min mogelijk overlast voor de perceeleigenaren aangelegd. Daarnaast kan de reconstructie van de drinkwaterdistributieleiding hierdoor in een zo kort mogelijk tijdsbestek worden uitgevoerd.

ATRON-Engineering heeft de verschillende sleufloze kruisingen uitgewerkt en een ontwerp opgesteld van de te vervangen leiding. Onderdeel van het ontwerp was ook het laten uitvoeren van onder andere diverse vooronderzoeken zoals een flora en fauna onderzoek, een milieukundig en een archeologisch vooronderzoek.

De nieuw te leggen leiding wordt voor 95% aangelegd in particuliere gronden. Hiervoor zijn in totaal zevenentwintig zakelijk recht overeenkomsten opgesteld en afgesloten met particuliere eigenaren en/of gebruikers. ATRON-Engineering  heeft voor Oasen de overleggen met particulieren geïnitieerd, alle afstemming verzorgd en uiteindelijk alle overeenkomsten afgesloten die voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd of van belang zijn.  

Kostenraming en overdracht

Aansluitend op het vastleggen van de overeenkomsten heeft ATRON-Engineering een kostenraming opgesteld en de benodigde materialen voor de uitvoering van de werkzaamheden uitgetrokken. Alle werkzaamheden en uitkomsten vanuit vooroverleggen ofwel eisen zijn vastgelegd in een managementsamenvatting. Deze managementsamenvatting is gebruikt voor de overdracht van de werkzaamheden aan de uiteindelijke civiele aannemer van Oasen die de reconstructie van de drinkwaterdistributieleiding in Ouderkerk aan den IJssel zal uitvoeren. 

50kV verbinding nabij de Passenger Terminal Amsterdam

In opdracht van Qirion (onderdeel van Liander) heeft ATRON-Engineering een tracé engineering en haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een voorlopig ontwerp opgesteld voor de aanleg van een 50kV verbinding in het centrum van Amsterdam. Deze verbinding is bedoeld om cruiseschepen tijdens hun verblijf in Amsterdam van elektriciteit te voorzien. Dit komt de luchtkwaliteit in de stad ten goede en is daarmee een duurzame en groene oplossing in plaats van de generatoren die aan boord van de cruiseschepen gebruikt worden.  

Energievoorziening cruiseschepen

Jaarlijks bezoeken vele zee-cruiseschepen Amsterdam. Zij varen van de sluis bij IJmuiden door het Noordzeekanaal naar hartje Amsterdam om daar min of meer naast het Centraal Station aan de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) af te meren. Daar verblijven ze dan een korte periode om de opvarenden een bezoek aan het centrum te bieden. 

De energievoorziening aan boord wordt verzorgd door generatoren die naast de voorstuwing en de stuurautomaat alle processen voeden. Per zee-cruiseschip kan het generatorvermogen oplopen tot wel 10-20 MW. Verder is de PTA ook het vertrekpunt voor kleinere riviercruiseschepen die tot enkele MW met hun generatoren opwekken. Deze generatoren zijn belastend voor de luchtkwaliteit van de binnenstad van Amsterdam. 

Elektrische aansluiting

Om de stad te vergroenen heeft het Havenbedrijf (Port of Amsterdam, PoA) de wens om de energievoorziening aan boord van de cruiseschepen vanaf de wal elektrisch te voeden zodat de cruiseschepen geen brandstof meer hoeven te verstoken gedurende hun verblijf in Amsterdam. Het Havenbedrijf wil daarvoor een AC7 30 MVA N-aansluiting aan de Veemkade nabij de Passenger Terminal Amsterdam. Liander heeft aangegeven deze klant aan te kunnen sluiten op 50kV op het onderstation Noord Papaverweg (NDP).

Route via het IJ

Onderdeel van de studie van ATRON-Engineering was het vinden van een route voor de aanleg van deze enkele 50kV verbinding. Startend vanaf de Piet Heinkade (Muziekgebouw) zou het IJ gekruist moeten worden en moest de verbinding verder aangelegd worden in Amsterdam-Noord richting het bestaande onderstation van Liander. Gedurende de studie zijn diverse gegevens opgevraagd van o.a. bestaande kademuren, bruggen en fundaties welke gekruist moesten worden. Naast deze bestaande (bouwkundige) infra moest er ook rekening worden gehouden met een groot aantal bestaande kabels en leidingen zoals die van Waternet. Op basis van deze gegevens zijn een aantal tracé varianten uitgewerkt waarbij onder andere de variant om de verbinding in de IJ-tunnel aan te leggen. In deze tunnel bevindt zich een kabel- en leidingenkoker waar reeds bestaande kabels en leidingen in aanwezig zijn waaronder een belangrijke 150kV verbinding van TenneT.

Oplevering en realisatie

Na overleg te hebben gehad met alle betrokken stakeholders zoals Port of Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en diverse kabel- en leidingeigenaren heeft ATRON-Engineering de studie opgeleverd aan Qirion en zal worden gestart met de realisatie en aanleg van de verbinding tussen de Passenger Terminal Amsterdam en het onderstation Papaverweg. 

Foto van Passenger Terminal Amsterdam waarbij de 50kV verbinding komt.
Foto van 50kV verbinding nabij de Passenger Terminal Amsterdam (bron: Wikipedia)

Windpark Neeltje Jans

Ontwerp horizontaal gestuurde boring en houden van toezicht van de aanleg hoogspanningskabels

E-Connection heeft de voorbereidingen gedaan voor de optimalisatie van windmolenparken op het werkeiland van de Oosterscheldekering Neeltje Jans. Een aantal bestaande windmolens met een capaciteit van 3 MW worden vervangen voor windmolens met een capaciteit van 4,3 MW. Daarnaast worden er nieuwe windmolens geplaatst welke een capaciteit van 4,3 MW hebben.

Werkzaamheden van ontwerp tot realisatie

In de opdracht van E-Connection heeft ATRON-Engineering B.V in de voorbereidingsfase opdracht gekregen om voor de aanleg van de parkbekabeling 18 stuks horizontaal gestuurde boringen te ontwerpen. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden wegen/rijkswegen en een waterkering gekruist.

Gedurende de engineeringsfase van de horizontaal gestuurde boringen zijn er diverse afspraken met stakeholders gemaakt welke betrekking hebben op het ontwerp en de uitvoering van de horizontaal gestuurde boringen en de aanleg van de parkbekabeling.

Naast het verkrijgen van de opdracht voor het ontwerp van de horizontaal gestuurde boringen heeft ATRON-Engineering B.V. een aanvullende opdracht gekregen voor het houden van toezicht tijdens de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen en de aanleg van de parkbekabeling.

Tijdens de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen is gekeken of de uitvoering conform de vraagspecificatie uit het bestek is uitgevoerd (toepassen van Drill-Grout /plaatsen kleikisten en kwelschermen).

Voor de aanleg van het kabeltracé is er gekeken naar aspecten als: veiligheid, diepte van de sleuf, is de sleuf schoon, trekkrachten op de kabel tijdens de aanleg, wel of geen backfill zand, verdichting van de sleuf.

Tientallen kilometers hoogspanningskabel

Voor de aansluiting van deze windmolens op het bestaande net is ca. 41 kilometer hoogspanningskabel benodigd met een diameter variërend tussen 150mmen 1000mm2.

Adviserende rol ATRON-Engineering

Bij dit project is in het voortraject voor de optimalisatie van het windmolenpark bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van den engineer en de toezichthouder van ATRON-Engineering konden wij E-Connection op de juiste wijze informeren van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na de aanleg van de sleufloze kruisingen. Daarnaast heeft onze toezichthouder controle gehouden op de wijze van uitvoeren van de horizontaal gestuurde boringen en de parkbekabeling.

Windmolens langs de A16

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met 4 gemeenten het initiatief genomen om windmolens langs de A16 te realiseren.

Langs de A16 in West-Brabant worden in de nabije toekomst 28 windmolens geplaatst in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Met deze windmolens wordt schone energie opgewekt met een vermogen dat naar schatting gelijk is aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. De verwachting is dat alle windmolens eind 2022 draaien. 

Clusters

De te plaatsen windmolens langs de A16 zijn onderverdeeld in clusters:

Cluster Klaverpolder

Bij knooppunt Klaverpolder zijn 9 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Goede Buren (een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind en Vattenfall).

Cluster Galder

Bij knooppunt Galder zijn 3 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Pure Energie en Eneco. Het cluster heet Windpark Galder.

Cluster Hazeldonk

Op en rond Hazeldonk zijn 8 nieuwe windmolens gepland.

Cluster Zonzeel

Bij knooppunt Zonzeel zijn 6 windmolens gepland, ze vormen samen Windpark Zonzeel.

Cluster Nieuwveer

Project Nieuwveer bestaat uit 2 windmolens die ontwikkeld worden door Verhoef.

Tientallen kilometers elektriciteitskabels

Voor de aansluiting van deze windparken (clusters) op het bestaande elektriciteitsnetwerk is de netbeheerder verantwoordelijk. In dit geval is Enexis de netbeheerder in de aangewezen gebieden en zal men vanaf de bestaande infrastructuur (onderstations) aansluitingen moeten realiseren met de nieuwe te plaatse inkoopstations op locaties nabij de windparken. Hiervoor is de aanleg van tientallen kilometers elektriciteitskabels noodzakelijk naar bestaande station locaties in Moerdijk, Hazeldonk, Etten-Leur en Breda. 

Werkzaamheden: van ontwerp tot realisatie

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor dit project om windmolens langs de A16 te plaatsen een veertigtal horizontaal gestuurde boringen ontworpen voor de realisatie van de netaansluiting van de windparken. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden onder andere rivieren, spoorbanen, (rijks)wegen en  watergangen gekruist.

ATRON-Engineering B.V. heeft daarnaast op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van deze gegevens zijn voor diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld met bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen waarmee uiteindelijk door Enexis de benodigde vergunningen voor de realisatie zijn aangevraagd.

Gedurende de engineeringfase zijn door diverse afspraken met stakeholders tracés gewijzigd en  hierop zijn ook diverse ontwerpen aangepast. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit vanuit Enexis en ATRON-Engineering omdat de netaansluitingen bovendien gekoppeld waren aan een strakke deadline. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn de werkzaamheden aanbesteed. Door Enexis is een aannemer geselecteerd voor de realisatie van de werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van de kabelverbindingen en de realisatie van diverse sleufloze kruisingen. 

Tijdens de aanbesteding heeft ATRON-Engineering Enexis nog bijgestaan in de vorm van (gunnings)advies en begeleiding voor de selectie van de uiteindelijke civiele aannemer.  

Gedurende de voorbereiding door de civiele aannemer van Enexis en de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden heeft ATRON-Engineering de opdracht ontvangen voor de begeleiding van de werkzaamheden in de uitvoeringfase. Met name begeleiding bij de realisatie van diverse sleufloze kruisingen waaronder enkele kritische horizontaal gestuurde boringen. 

Adviserende rol ATRON-Engineering

Bij dit project voor de aanleg van windmolens langs de A16 is bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van deze horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van de toezichthouders van ATRON-Engineering konden wij Enexis adviseren ten aanzien van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na aanleg van de sleufloze kruisingen. Op deze wijze heeft Enexis tijdig kunnen inspringen op besteksafwijkingen en heeft ATRON-Engineering Enexis ondersteund in de overleggen met de civiele aannemer. 

De verwachting is dat begin 2022 alle netaansluitingen voor de verschillende clusters windparken zijn gerealiseerd waardoor de ‘teruglevering’ aan het bestaande elektriciteitsnetwerk van deze groen opgewekte stroom kan beginnen. 

Naast deze windparken is ATRON-Engineering door heel het land betrokken bij diverse andere initiatieven voor de aanleg van ‘groene stroom’ in de vorm van zonneweides en windparken. Hierbij verzorgen  we opnieuw de engineering van de netaansluitingen of parkbekabeling voor de lokale netbeheerder of eigenaar van het park. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

 • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

 • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

  ATRON-Engineering Werkendam
  ATRON-Engineering Bodegraven