Windpark Neeltje Jans

Ontwerp horizontaal gestuurde boring en houden van toezicht van de aanleg hoogspanningskabels

E-Connection heeft de voorbereidingen gedaan voor de optimalisatie van windmolenparken op het werkeiland van de Oosterscheldekering Neeltje Jans. Een aantal bestaande windmolens met een capaciteit van 3 MW worden vervangen voor windmolens met een capaciteit van 4,3 MW. Daarnaast worden er nieuwe windmolens geplaatst welke een capaciteit van 4,3 MW hebben.

Werkzaamheden van ontwerp tot realisatie

In de opdracht van E-Connection heeft ATRON-Engineering B.V in de voorbereidingsfase opdracht gekregen om voor de aanleg van de parkbekabeling 18 stuks horizontaal gestuurde boringen te ontwerpen. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden wegen/rijkswegen en een waterkering gekruist.

Gedurende de engineeringsfase van de horizontaal gestuurde boringen zijn er diverse afspraken met stakeholders gemaakt welke betrekking hebben op het ontwerp en de uitvoering van de horizontaal gestuurde boringen en de aanleg van de parkbekabeling.

Naast het verkrijgen van de opdracht voor het ontwerp van de horizontaal gestuurde boringen heeft ATRON-Engineering B.V. een aanvullende opdracht gekregen voor het houden van toezicht tijdens de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen en de aanleg van de parkbekabeling.

Tijdens de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen is gekeken of de uitvoering conform de vraagspecificatie uit het bestek is uitgevoerd (toepassen van Drill-Grout /plaatsen kleikisten en kwelschermen).

Voor de aanleg van het kabeltracé is er gekeken naar aspecten als: veiligheid, diepte van de sleuf, is de sleuf schoon, trekkrachten op de kabel tijdens de aanleg, wel of geen backfill zand, verdichting van de sleuf.

Tientallen kilometers hoogspanningskabel

Voor de aansluiting van deze windmolens op het bestaande net is ca. 41 kilometer hoogspanningskabel benodigd met een diameter variërend tussen 150mmen 1000mm2.

Adviserende rol ATRON-Engineering

Bij dit project is in het voortraject voor de optimalisatie van het windmolenpark bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van den engineer en de toezichthouder van ATRON-Engineering konden wij E-Connection op de juiste wijze informeren van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na de aanleg van de sleufloze kruisingen. Daarnaast heeft onze toezichthouder controle gehouden op de wijze van uitvoeren van de horizontaal gestuurde boringen en de parkbekabeling.

Windmolens langs de A16

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met 4 gemeenten het initiatief genomen om windmolens langs de A16 te realiseren.

Langs de A16 in West-Brabant worden in de nabije toekomst 28 windmolens geplaatst in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Met deze windmolens wordt schone energie opgewekt met een vermogen dat naar schatting gelijk is aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. De verwachting is dat alle windmolens eind 2022 draaien. 

Clusters

De te plaatsen windmolens langs de A16 zijn onderverdeeld in clusters:

Cluster Klaverpolder

Bij knooppunt Klaverpolder zijn 9 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Goede Buren (een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind en Vattenfall).

Cluster Galder

Bij knooppunt Galder zijn 3 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Pure Energie en Eneco. Het cluster heet Windpark Galder.

Cluster Hazeldonk

Op en rond Hazeldonk zijn 8 nieuwe windmolens gepland.

Cluster Zonzeel

Bij knooppunt Zonzeel zijn 6 windmolens gepland, ze vormen samen Windpark Zonzeel.

Cluster Nieuwveer

Project Nieuwveer bestaat uit 2 windmolens die ontwikkeld worden door Verhoef.

Tientallen kilometers elektriciteitskabels

Voor de aansluiting van deze windparken (clusters) op het bestaande elektriciteitsnetwerk is de netbeheerder verantwoordelijk. In dit geval is Enexis de netbeheerder in de aangewezen gebieden en zal men vanaf de bestaande infrastructuur (onderstations) aansluitingen moeten realiseren met de nieuwe te plaatse inkoopstations op locaties nabij de windparken. Hiervoor is de aanleg van tientallen kilometers elektriciteitskabels noodzakelijk naar bestaande station locaties in Moerdijk, Hazeldonk, Etten-Leur en Breda. 

Werkzaamheden: van ontwerp tot realisatie

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor dit project om windmolens langs de A16 te plaatsen een veertigtal horizontaal gestuurde boringen ontworpen voor de realisatie van de netaansluiting van de windparken. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden onder andere rivieren, spoorbanen, (rijks)wegen en  watergangen gekruist.

ATRON-Engineering B.V. heeft daarnaast op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van deze gegevens zijn voor diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld met bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen waarmee uiteindelijk door Enexis de benodigde vergunningen voor de realisatie zijn aangevraagd.

Gedurende de engineeringfase zijn door diverse afspraken met stakeholders tracés gewijzigd en  hierop zijn ook diverse ontwerpen aangepast. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit vanuit Enexis en ATRON-Engineering omdat de netaansluitingen bovendien gekoppeld waren aan een strakke deadline. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn de werkzaamheden aanbesteed. Door Enexis is een aannemer geselecteerd voor de realisatie van de werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van de kabelverbindingen en de realisatie van diverse sleufloze kruisingen. 

Tijdens de aanbesteding heeft ATRON-Engineering Enexis nog bijgestaan in de vorm van (gunnings)advies en begeleiding voor de selectie van de uiteindelijke civiele aannemer.  

Gedurende de voorbereiding door de civiele aannemer van Enexis en de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden heeft ATRON-Engineering de opdracht ontvangen voor de begeleiding van de werkzaamheden in de uitvoeringfase. Met name begeleiding bij de realisatie van diverse sleufloze kruisingen waaronder enkele kritische horizontaal gestuurde boringen. 

Adviserende rol ATRON-Engineering

Bij dit project voor de aanleg van windmolens langs de A16 is bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van deze horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van de toezichthouders van ATRON-Engineering konden wij Enexis adviseren ten aanzien van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na aanleg van de sleufloze kruisingen. Op deze wijze heeft Enexis tijdig kunnen inspringen op besteksafwijkingen en heeft ATRON-Engineering Enexis ondersteund in de overleggen met de civiele aannemer. 

De verwachting is dat begin 2022 alle netaansluitingen voor de verschillende clusters windparken zijn gerealiseerd waardoor de ‘teruglevering’ aan het bestaande elektriciteitsnetwerk van deze groen opgewekte stroom kan beginnen. 

Naast deze windparken is ATRON-Engineering door heel het land betrokken bij diverse andere initiatieven voor de aanleg van ‘groene stroom’ in de vorm van zonneweides en windparken. Hierbij verzorgen  we opnieuw de engineering van de netaansluitingen of parkbekabeling voor de lokale netbeheerder of eigenaar van het park. 

Aanleg 20’’ CO2 transportleiding PrimA4a, Rijsenhout

OCAP CO2 bv is de voorbereidingen aan het treffen voor de aanleg van een CO2 transportleiding (20’’). Deze leiding dient aangelegd te worden vanaf de aansluiting op de bestaande (NPM) leiding ten zuiden van Nieuw-Vennep naar het tuindersgebied (PrimA4a) ten oosten van de rijksweg A4 bij Rijsenhout en heeft een lengte van ca. 6 km. 

Werkzaamheden

Op verzoek van OCAP heeft ATRON-Engineering B.V. een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de aanleg van de transportleiding. Hierin zijn meerdere varianten onderzocht voor wat betreft route, aanlegwijze en bijbehorende risico’s en beperkingen. In de studie is nadrukkelijk gekeken naar de overlast voor particulieren aangezien de leiding grotendeels door landbouwpercelen loopt. Hieruit zijn enkele uitvoeringswijzen gekozen waarbij de overlast zoveel als mogelijk beperkt wordt door werkterreinen te beperken en aanlegduur terug te brengen om op deze wijze tevens bij te dragen aan de CO2 reductie. 

Na afronding van de haalbaarheidsstudie is een budgetraming opgesteld voor de aanleg van de transportleiding en bijbehorende werkzaamheden waarna OCAP middels de opgeleverde documenten de benodigde subsidies heeft kunnen verkrijgen voor het verder detailleren en aanleggen van de transportleiding. 

Voorlopig ontwerp

Hierna heeft ATRON-Engineering B.V. een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor de aanleg van de transportleiding waarop is ingegaan op aanlegwijze, benodigde werkterreinen en overige constructies, beperkingen en benodigdheden. Er is gekozen voor horizontaal gestuurd boren (HDD: Horizontal directional drilling), een veel gebruikte methode op het gebied van sleufloze kruisingen die toegepast wordt om o.a. transportleidingen onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren.

Omdat de transportleiding voor het grootste deel over particuliere terreinen loopt zijn tevens de benodigde documenten opgesteld voor het vestigen van de zakelijkrecht overeenkomsten (ZRO). Aansluitend heeft ATRON-Engineering in samenwerking met de rentmeester de overleggen met particulieren verzorgd en ondersteund met technische en juridische input.Middels het VO zijn ook alle overige stakeholders benaderd zoals: Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Noord-Holland, ProRail en overige kabel en leidingeigenaren zoals: TenneT TSO B.V., de Nederlandse Gasunie, DPO en Liander.

Definitief ontwerp

Na het verkrijgen van de zakelijkrecht overeenkomsten heeft ATRON-Engineering B.V. een definitief ontwerp (DO) opgesteld. Hierin zijn eisen en wensen vanuit de diverse vooroverleggen verwerkt in de ontwerptekeningen en besteksdocumenten voor de aanleg van de transportleiding. 

Daarnaast zijn door ATRON-Engineering B.V. ontwerpen, berekeningen (sterkte- en mud-druk, PLE, beïnvloeding etc.) en boorplannen opgesteld voor de aanleg van een 5-tal horizontaal gestuurde boringen onder de primaire waterkering en wateren (in beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland), ProRail, Rijkswaterstaat (kruising A4), Provincie Noord-Holland (kruising N210) en wegen in beheer van de gemeente Haarlemmermeer. 

(Voor)onderzoeken

Tevens zijn voor de werkzaamheden en het opstellen van het bestek diverse (voor)onderzoeken uitgevoerd, te weten:

Geohydrologisch onderzoek (onttrekking, lozing enz. van grondwater, opbarsten van de sleuf etc.)

 • Geotechnisch onderzoek (sonderingen, mechanische boringen, laboratorium onderzoeken en grondwaterkwaliteit peilbuizen)
 • Historisch bodemonderzoek (kwaliteit van de bodem)
 • Bureauonderzoek naar OCE (niet gesprongen explosieven)
 • Flora & Fauna onderzoek (beschermde dier en plantsoorten)
 • Archeologisch bureauonderzoek
 • Drainageonderzoek (drainage inventarisatie op percelen) 

Gedurende de DO fase is door ATRON-Engineering B.V. in samenwerking met Geonius Groep B.V. het benodigde bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast heeft vooroverleg en afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de gemeente Haarlemmermeer voor het aanpassen van het bestemmingsplan voor de aanleg van de transportleiding. Nadat deze in procedure is gebracht is ATRON-Engineering nog betrokken bij de afhandeling van zienswijzen en het aanleveren van overige onderbouwingen waarna het bestemmingsplan definitief ter inzage is gelegd en is geaccepteerd. 

Na afronding van de DO fase heeft ATRON-Engineering B.V. namens OCAP het bestek en bijbehorende zaken samengesteld voor de uitvraag naar de (civiele) aannemers. Gedurende deze uitvraag is ATRON-Engineering betrokken geweest bij het beantwoorden van de nota van inlichtingen (NVI), het voeren van de verificatiegesprekken met de geselecteerde aannemers en het opstellen van een gunningsadvies voor de werkzaamheden. 

Directievoering en toezicht

Na gunning van de werkzaamheden door de opdrachtgever aan de (civiele)aannemer zal ATRON-Engineering B.V. het vaktechnisch toezicht en directievoering verzorgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Windparken op zee: 2 mooie projecten voor TenneT TSO B.V.

We zijn in Nederland op weg naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit is wind. Wind op land, en vooral ook: wind op zee, afkomstig van windparken op zee. TenneT is de netbeheerder op zee. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden door woningen en bedrijven.

Project Net op zee Hollandse Kust (zuid)

Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1.400 megawatt (MW). Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation ‘De Maasvlakte’ op land, waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van Net op zee Hollandse Kust (zuid) zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022.

Werkzaamheden: haalbaarheidsstudie en advies

In opdracht van TenneT TSO heeft ATRON-Engineering B.V. reeds in 2016 een haalbaarheidsstudie gedaan voor de realisatie van de aanlanding(en) op de Maasvlakte. Tijdens de realisatiefase in 2019/2020 is ATRON-Engineering tevens betrokken geweest als adviseur voor de werkzaamheden door de civiele aannemer waarbij er een 4-tal mantelbuizen zijn aangebracht vanaf de Maasvlakte en onder de zeewering.

5,5 meter diep in de zeebodem

Voor het project moeten vier kabels de Noordzeebodem worden ingegraven. Dit gebeurt door middel van horizontaal gestuurd boren (HDD), een techniek op het gebied van sleufloze kruisingen die veel gebruikt wordt om onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Dat is misschien wel de grootste uitdaging bij het aanleggen van windparken op zee. De onderwater robot ‘Deep Dig-It’ welke door de civiele aannemer van TenneT is ingezet is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied. Hierdoor zullen de kabels volgens planning in bedrijf worden genomen.

Aanleg Hoogspanning door oude centrum van Gouda

Stedin heeft in 2019 een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd (50kV) tussen station Bolwerk in het oude centrum van Gouda en station Waaijersluis aan de Zuider IJsseldijk.

Het tracé heeft een lengte van ca. 3,5 km. Er werd een 3x1x400Al verbinding aangelegd. Als aanvulling op de werkzaamheden heeft het bedrijf Croda besloten om een zware klantaansluiting aan te leggen. Hierdoor werd over een groot deel van het tracé een dubbele 3x1x630Al middenspanningsverbinding meegelegd.

In opdracht van Quint & van Ginkel BV heeft ATRON-Engineering het door Stedin aangeleverde VO verder uitgewerkt tot een DO (Definitief Ontwerp). Het definitief ontwerp betreft een ontwerp dat is afgestemd met de diverse vergunningverlenende instanties en kabel- en leidingeigenaren. Het DO is vervolgens omgezet naar een UO (uitvoeringontwerp). In het UO zijn alle zaken die nodig zijn voor het realiseren van de kabelverbinding op tekening meegenomen.

Bijzonderheden van het project:

    Realisatie van een gestuurde boring met een lengte van 1200 m onder de Hollandsche IJssel

    Realisatie van een gestuurde boring in de kernzone van een primaire waterkering en naast een monumentaal pand

    Bemaling noodzakelijk naast oude panden op houten palen. Voor de watervergunning zijn o.a. de volgende stukken opgesteld:

        Bemalingsadvies

        Monitoringsplan

        Bemalingsplan

        M.E.R.-notitie

    Een PFAS onderzoek is uitgevoerd om de uitkomende grond tijdelijk in een depot op te kunnen slaan.

Naast het uitwerken van het DO/UO heeft ATRON-Engineering ook diverse vergunningaanvragen verzorgd in combinatie met vooroverleggen met de betrokken stakeholders. Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de projectleiding van Quint & van Ginkel gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om alle gemaakte afspraken tijdens de voorbereidingsfase te borgen.

Aanleg Middenspanning tussen Driebergen en Bunnik

Stedin legt in 2020 een dubbele middenspanningsverbinding aan (3x1x800Al) tussen het hoogspanningsstation in Driebergen en een nieuw te realiseren verdeelstation in  Bunnik. Het tracé heeft een lengte van ruim 6 kilometer. Het nieuwe station in Bunnik wordt gerealiseerd omdat er in Bunnik extra capaciteit nodig is vanwege het realiseren van onder andere een groot aantal autolaadstations.

Stedin heeft in de zomer van 2019 aan Quint & van Ginkel de opdracht verstrekt om middels een volledige tracé engineering het project voor te bereiden. ATRON Engineering heeft in opdracht van Quint & van Ginkel B.V. het door Stedin aangeleverde functioneel ontwerp (FO) uitgewerkt in een tracéstudie, VO (voorlopig ontwerp) en DO (definitief ontwerp). Het definitief ontwerp betreft een ontwerp dat is afgestemd met de diverse vergunningverlenende instanties en kabel- en leidingeigenaren. Het DO is vervolgens omgezet naar een UO (uitvoeringontwerp). In het UO zijn alle zaken op tekening meegenomen die nodig zijn voor het realiseren van de kabelverbinding.

Bijzonderheden van het project:

    Ontwerp van FO tot UO, inclusief aanvraag vergunningen namens Stedin.

    Meerdere horizontaal gestuurde boringen zijn onderdeel van het tracé.

    Kabels worden als singels getrokken, dus niet als bundel.

    Twee horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd met Uxoscope in verband met risico op Niet       Gesprongen Explosieven (OCE).

    Er is gebruik gemaakt van een Faunatunnel om de Rijksweg A12 te kruisen.

Naast het uitwerken van het DO/UO heeft ATRON-Engineering ook diverse vergunningaanvragen verzorgd in combinatie met vooroverleggen met de betrokken stakeholders. Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de projectleiding van Quint & van Ginkel gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om op deze wijze alle gemaakte afspraken tijdens de voorbereidingsfase te borgen.

Aanleg middenspanningsverbinding Raamsdonksveer

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Centraleweg – Zalmweg te Geertruidenberg – Raamsdonksveer een zevental horizontaal gestuurde boringen uitgewerkt.

In het project wordt een 3x1x800Al en een glasvezelkabel aangelegd van het station van Enexis aan de Centraleweg naar de Zalmweg te Raamsdonksveer. Binnen het project heeft ATRON Engineering B.V. de ontwerpen opgesteld van de verschillende horizontaal gestuurde boringen, variërend in lengte van 40 tot 320 meter. De horizontaal gestuurde boringen kruisen onder andere wegen, onder- en bovengrondse verbindingen van TenneT en de Donge. ATRON Engineering B.V. heeft op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van deze gegevens zijn voor diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld met bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen waarmee Enexis de aanlegvergunningen heeft kunnen aanvragen bij de diverse vergunningverlenende instanties.

Reconstructie drinkwaterdistributieleiding Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van Oasen N.V. heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé-studie tot en met het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten verzorgd.

De huidige asbestcement drinkwaterleiding in de Tiendweg Oost dient te worden vervangen. De bestaande verbinding is dermate verouderd dat deze aan vervanging toe is. Tevens zal de Tiendweg Oost binnenkort gereconstrueerd worden waarbij de leiding zou moeten worden vervangen/verlegd. De huisaansluitingen langs de Tiendweg Oost dienen allemaal te worden overgenomen op de nieuw aan te leggen distributieleiding.

De distributieleiding zal voornamelijk worden aangelegd middels een dertiental horizontaal gestuurde boringen, een drietal boogzinkers en aanleg in open ontgraving. Middels deze werkwijze wordt de nieuwe distributieleiding het meest kosteneffectief, met zo min mogelijk overlast voor de perceeleigenaren en in een zo kort mogelijk tijdsbestek aangelegd.

ATRON-Engineering B.V. heeft de verschillende sleufloze kruisingen uitgewerkt en een compleet ontwerp opgesteld van de te vervangen leiding. Onderdeel van het ontwerp was ook het laten uitvoeren van onder andere een flora en fauna- en archeologisch vooronderzoek.

De nieuw te leggen distributieleiding wordt voor 95% aangelegd in particuliere gronden. Hiervoor zijn in totaal zevenentwintig zakelijk recht overeenkomsten opgesteld en afgesloten met particuliere eigenaren en/of gebruikers. ATRON-Engineering B.V. heeft voor Oasen N.V. de overleggen met particulieren geïnitieerd, alle afstemming verzorgd en uiteindelijk alle overeenkomsten afgesloten,  vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden. Aansluitend op het vastleggen van de overeenkomsten heeft ATRON-Engineering B.V. een kostenraming opgesteld en de benodigde materialen voor de uitvoering van de werkzaamheden uitgetrokken. Alle werkzaamheden en uitkomsten vanuit vooroverleggen ofwel eisen zijn vastgelegd in een projectnotitie. Deze notitie is gebruikt voor de overdracht van de werkzaamheden aan de uiteindelijke civiele aannemer.

WKO Ringleiding op de campus van Wageningen University

Doel van Wageningen University is om de hele campus ‘gasloos’ en energiezuinig te maken. Hiervoor zal er op het terrein van de universiteit een WKO-Ring worden aangelegd. Deze ring zal door middel van warmtebronnen verwarming of koeling verzorgen voor de diverse gebouwen op de campus.

WKO Ringleiding op de campus van Wageningen University

Doel van Wageningen University is om de gehele campus ‘gasloos’ en energiezuinig te maken. Hiervoor zal er op het terrein van de universiteit een WKO-Ring worden aangelegd. Deze ring zal door middel van warmtebronnen verwarming of koeling verzorgen voor de diverse gebouwen op de campus.

ATRON-Engineering B.V. heeft in samenwerking met Deerns en in opdracht van Wageningen University diverse werkzaamheden verricht.

In de VO-fase is in samenwerking met verschillende onderdelen van de universiteit een haalbaarheidsstudie opgesteld voor de aanleg van de ring. Het betreft hier een dubbele WKO-leiding (één warm en één koud) met een diameter van 400 mm over een lengte van circa 2 kilometer. In de ring bevinden zich verschillende horizontaal gestuurde boringen. Deze locaties zijn mede bepaald om de overlast op de campus te beperken.

Aansluitend zijn in opdracht van ATRON-Engineering B.V. diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) en is er een geohydrologisch- en milieukundig advies opgesteld.

Op basis van de onderzoeken en de uitkomsten uit het voorlopig ontwerp (VO) heeft ATRON-Engineering B.V. een definitief ontwerp (DO) ofwel referentieontwerp opgesteld, waarin ook diverse afsluiterschema’s, aftakkingen, aansluitingen enz. zijn opgenomen. Alle informatie is uiteindelijk verzameld en er is een werkomschrijving opgesteld voor de uitvraag van de werkzaamheden naar diverse civiele aannemers.

ATRON-Engineering B.V. heeft vervolgens de aanbesteding begeleid en levert op dit moment de technische ondersteuning gedurende de uitvoeringsfase van de werkzaamheden.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

 • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

 • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

  ATRON-Engineering Werkendam
  ATRON-Engineering Bodegraven