Aanleg 20’’ CO2 transportleiding PrimA4a, Rijsenhout

OCAP CO2 bv is de voorbereidingen aan het treffen voor de aanleg van een CO2 transportleiding (20’’). Deze leiding dient aangelegd te worden vanaf de aansluiting op de bestaande (NPM) leiding ten zuiden van Nieuw-Vennep naar het tuindersgebied (PrimA4a) ten oosten van de rijksweg A4 bij Rijsenhout en heeft een lengte van ca. 6 km. 

Werkzaamheden

Op verzoek van OCAP heeft ATRON-Engineering B.V. een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de aanleg van de transportleiding. Hierin zijn meerdere varianten onderzocht voor wat betreft route, aanlegwijze en bijbehorende risico’s en beperkingen. In de studie is nadrukkelijk gekeken naar de overlast voor particulieren aangezien de leiding grotendeels door landbouwpercelen loopt. Hieruit zijn enkele uitvoeringswijzen gekozen waarbij de overlast zoveel als mogelijk beperkt wordt door werkterreinen te beperken en aanlegduur terug te brengen om op deze wijze tevens bij te dragen aan de CO2 reductie. 

Na afronding van de haalbaarheidsstudie is een budgetraming opgesteld voor de aanleg van de transportleiding en bijbehorende werkzaamheden waarna OCAP middels de opgeleverde documenten de benodigde subsidies heeft kunnen verkrijgen voor het verder detailleren en aanleggen van de transportleiding. 

Voorlopig ontwerp

Hierna heeft ATRON-Engineering B.V. een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor de aanleg van de transportleiding waarop is ingegaan op aanlegwijze, benodigde werkterreinen en overige constructies, beperkingen en benodigdheden. Er is gekozen voor horizontaal gestuurd boren (HDD: Horizontal directional drilling), een veel gebruikte methode op het gebied van sleufloze kruisingen die toegepast wordt om o.a. transportleidingen onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren.

Omdat de transportleiding voor het grootste deel over particuliere terreinen loopt zijn tevens de benodigde documenten opgesteld voor het vestigen van de zakelijkrecht overeenkomsten (ZRO). Aansluitend heeft ATRON-Engineering in samenwerking met de rentmeester de overleggen met particulieren verzorgd en ondersteund met technische en juridische input.Middels het VO zijn ook alle overige stakeholders benaderd zoals: Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Noord-Holland, ProRail en overige kabel en leidingeigenaren zoals: TenneT TSO B.V., de Nederlandse Gasunie, DPO en Liander.

Definitief ontwerp

Na het verkrijgen van de zakelijkrecht overeenkomsten heeft ATRON-Engineering B.V. een definitief ontwerp (DO) opgesteld. Hierin zijn eisen en wensen vanuit de diverse vooroverleggen verwerkt in de ontwerptekeningen en besteksdocumenten voor de aanleg van de transportleiding. 

Daarnaast zijn door ATRON-Engineering B.V. ontwerpen, berekeningen (sterkte- en mud-druk, PLE, beïnvloeding etc.) en boorplannen opgesteld voor de aanleg van een 5-tal horizontaal gestuurde boringen onder de primaire waterkering en wateren (in beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland), ProRail, Rijkswaterstaat (kruising A4), Provincie Noord-Holland (kruising N210) en wegen in beheer van de gemeente Haarlemmermeer. 

(Voor)onderzoeken

Tevens zijn voor de werkzaamheden en het opstellen van het bestek diverse (voor)onderzoeken uitgevoerd, te weten:

Geohydrologisch onderzoek (onttrekking, lozing enz. van grondwater, opbarsten van de sleuf etc.)

 • Geotechnisch onderzoek (sonderingen, mechanische boringen, laboratorium onderzoeken en grondwaterkwaliteit peilbuizen)
 • Historisch bodemonderzoek (kwaliteit van de bodem)
 • Bureauonderzoek naar OCE (niet gesprongen explosieven)
 • Flora & Fauna onderzoek (beschermde dier en plantsoorten)
 • Archeologisch bureauonderzoek
 • Drainageonderzoek (drainage inventarisatie op percelen) 

Gedurende de DO fase is door ATRON-Engineering B.V. in samenwerking met Geonius Groep B.V. het benodigde bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast heeft vooroverleg en afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de gemeente Haarlemmermeer voor het aanpassen van het bestemmingsplan voor de aanleg van de transportleiding. Nadat deze in procedure is gebracht is ATRON-Engineering nog betrokken bij de afhandeling van zienswijzen en het aanleveren van overige onderbouwingen waarna het bestemmingsplan definitief ter inzage is gelegd en is geaccepteerd. 

Na afronding van de DO fase heeft ATRON-Engineering B.V. namens OCAP het bestek en bijbehorende zaken samengesteld voor de uitvraag naar de (civiele) aannemers. Gedurende deze uitvraag is ATRON-Engineering betrokken geweest bij het beantwoorden van de nota van inlichtingen (NVI), het voeren van de verificatiegesprekken met de geselecteerde aannemers en het opstellen van een gunningsadvies voor de werkzaamheden. 

Directievoering en toezicht

Na gunning van de werkzaamheden door de opdrachtgever aan de (civiele)aannemer zal ATRON-Engineering B.V. het vaktechnisch toezicht en directievoering verzorgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

 • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

 • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

  ATRON-Engineering Werkendam
  ATRON-Engineering Bodegraven